ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl

"Dyplom z Marzeń" - stypednia dla maturzystów!
5 SIE 2017

Program „Dyplom z Marzeń” zapewnia stypendia dla studentów I roku  stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej, państwowej uczelni wyższej.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. posiadają rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów English Teaching
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem.
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 obliczoną wg algorytmu:
    Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów). Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
Aplikacja do składania wniosków on-line, która została uruchomiona 3 lipca 2017 zostanie zamknięta 18 sierpnia 2017 r (o godzinie 16:00).
We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji od której otrzymał rekomendację - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching.

Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 pod adresem:
ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta.

Osoba odpowiedzialna za Program w OSA ET:
Dorota Sokołowska
dorota.sokolowska@osaet.pl

Szczegóły Programu na stronie:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Serdecznie zapraszamy!Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida