ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Regulamin internatu

Organizacja pracy Internatu:

 1. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz. 16.00 do piątku godz. 15.00).
 2. Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują pracownicy pedagogiczni Internatu.
 3. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
 4. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 6. Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu.

Wychowankowie mają prawo do:

 1. Podmiotowego traktowania i prywatności.
 2. Zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
 3. Bezpieczeństwa i ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 4. Współdecydowania w sprawach organizacyjnych i wychowawczych internatu.
 5. Korzystania w internacie z miejsc i pomieszczeń ogólnego użytku.
 6. Odpowiednich warunków do nauki - warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia (w czasie nauki własnej obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości, wszyscy wychowankowie mają obowiązek przestrzegania ciszy).
 7. Korzystania z pomocy wychowawców i pomocy koleżeńskiej.
 8. Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie internatu oraz, za zgodą wychowawcy, w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
 9. Rozwijania własnych zainteresowań.
 10. Korzystania z opieki pielęgniarki w godzinach jej urzędowania.
 11. Odwiedzin w czasie wolnym od nauki- w czasie i w miejscu do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 12. Wyrażania własnych opinii i wątpliwości dotyczących spraw osobistych i życia w Internacie oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi. Sposób wyrażania opinii nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 13. Poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych.
 14. Wypoczynku w ciszy w godz. 22.00-6.00.
 15. Nauki po godz. 22.00 w miejscu i wymiarze czasu uzgodnionym z wychowawcą, przy respektowaniu zasady nienaruszania prawa do wypoczynku innych mieszkańców Internatu.
 16. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 22.00 za zgodą wychowawcy dyżurnego (filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych ) pod warunkiem że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańców Internatu.
 17. Indywidualnego wystroju i urządzania sal sypialnych, po uzgodnieniu z wychowawcą (zgodnie z przepisami BHP), bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i obiektu (prace techniczne winny być wcześniej zgłoszone konserwatorom).
 18. Zgłaszania, w sprawach dotyczących życia w internacie wniosków, zażaleń, skargkierownikowi internatu, wychowawcom, przedstawicielom Młodzieżowej Rady Internatu, Dyrektorowi Zespołu Szkół.

Wychowankowie mają obowiązek:

 1. Respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy Regulamin, a także zarządzenia wewnętrzne Zespołu Wychowawczego i zarządzenia Dyrektora Szkoły niezapisane w regulaminie szczegółowo.
 2. Wychowanek ma obowiązek stosowania się do poleceń wychowawców i innych pracowników Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
 3. Przestrzegania rozkładu dnia Internatu, a przede wszystkim:
  1. godzin ciszy nocnej - od 22.00 do 6.00.
  2. przebywania w swoim pokoju od godz 17.00 do 19.00.
  3. przebywania w swoim pokoju od godz. 21.30 (wyjątkiem może być korzystanie z łazienki).
  4. systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne (wychowanek nie może przebywać w Internacie w czasie jego zajęć lekcyjnych).
 4. Przestrzegania przepisów BHP i p.poż. w internacie oraz znajomość instrukcji p.poż. i planów ewakuacyjnych znajdujących się na poszczególnych piętrach.
 5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego w Internacie, a w szczególności:
  1. okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności Internatu.
  2. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
  3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
  4. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
 6. Zachowania ciszy podczas nauki własnej i przebywania w swoim pokoju lub pomieszczeniu przeznaczonym do nauki (bez zgody wychowawcy wychowanek nie ma prawa opuścić w tym czasie grupy).
 7. Pomagania pracownikom administracji lub obsługi w razie potrzeby.
 8. Szanowania mienia kolegów oraz powierzonego mu mienia Internatu i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia (za urządzenia ogólnego użytku odpowiadają wychowankowie).
 9. Korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego tylko w miejscu do tego przeznaczonym, tzn. w pomieszczeniu gospodarczym.
 10. Korzystania z czajnika elektrycznego wypożyczanego z pokoju wychowawców.
 11. Przestrzegania higieny osobistej, schludnego wyglądu, utrzymywania czystości w swoim otoczeniu.
 12. Spożywania głównych posiłków wyłącznie w stołówce (zabrania się wynoszenia naczyń poza stołówkę).
 13. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę jak również przestrzegać zasad wydawania posiłków.
 14. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.
 15. Uczestniczenia w cotygodniowym robieniu porządków generalnych.
 16. Wypracowania 20 godzin (uczniowie klas maturalnych – 10 godz.) na rzecz Internatu. Piętrowi zwolnieni są z wypracowania godzin pod warunkiem wykazania się aktywnością w pracy.
 17. Pełnienia dyżurów w salach sypialnych, w stołówce i wokół internatu
 18. Dbania i szanowania mienia Internatu przez:
  1. odpowiedzialność za powierzone mienie.
  2. zgłaszanie awarii i usterek.
  3. naprawianie wyrządzonej szkody.
 19. Przestrzegania ustaleń w sprawach:
  1. uzyskiwania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu po godzinie 17.00.
  2. zwolnienia z Internatu na noc oraz zwolnienia w trakcie tygodnia nauki szkolnej winny być zgłaszane wychowawcy wcześniej i potwierdzane przez rodziców (prawnych opiekunów).
  3. wychowawcy należy zgłaszać każdą dłuższą nieobecność w Internacie i podawać przewidywany termin powrotu.
  4. w razie przewidywanej nieobecności na okres powyżej trzech dni zgłaszać do intendenta nieobecność (z jednodniowym wyprzedzeniem do godz 12.00) w celu odliczenia należności za te posiłki.
  5. w przypadku samowolnego opuszczenia Internatu przez wychowanka, wychowawca nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 20. Wyjazdu do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą (w Internacie nie mogą przebywać osoby chore, placówka nie ma warunków, by zapewnić im opiekę).
 21. Przyjazd do Internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 22.00.
 22. Przestrzegania zasad prawidłowego współżycia w grupie (tolerancja, szacunek, godzenie własnych interesów z innymi, wysoki poziom kultury osobistej i kultury słowa).

Wychowankom zabrania się:

 1. Wnoszenia i handlu alkoholem, papierosami, narkotykami i podobnie działającymi środkami.
 2. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w internacie pod ich wpływem.
 3. Niemoralnego zachowywania się na terenie internatu.
 4. Uprawiania różnego rodzaju gier hazardowych.
 5. Korzystania z elektrycznych urządzeń grzewczych, samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.
 6. Dokonywania przemeblowania i dekorowania sal sypialnych bez zgody wychowawcy.
 7. Przyjmowania przed godz. 8.00 i po godz. 17.00 osób nie będących mieszkańcami internatu na terenie obiektu bez wiedzy wychowawcy.
 8. Siadania na parapetach i wychylania się z okien.
 9. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki.
 10. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt (psy, koty i itp.).
 11. Zamykania drzwi na klucz w czasie nauki własnej.

Zasady przyjmowania gości:

 1. Goście z zewnątrz mogą odwiedzać wyłącznie w czasie wolnym od nauki, nie dłużej jednak jak do godz. 17.00.
 2. Odwiedzający zobowiązani są do pozostawienia dokumentu tożsamości u wychowawcy grupy.
 3. Ewentualne noclegi gości należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem internatu lub wychowawcą.
 4. Wszelkie noclegi młodzieży, osób towarzyszących na półmetkach, studniówkach itp. imprezach należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem internatu i zgłosić na piśmie sporządzając listę imienną gości. W tej sytuacji młodzież spoza internatu musi zostawić dowód tożsamości i przestrzegać Regulaminu Internatu.

Nagrody:

 1. Wychowanka można nagrodzić za:
  1. wzorowe zachowanie
  2. aktywny udział w życiu internatu
 2. Nagrodami, o których mowa wyżej są:
  1. pochwała wychowawcy wobec całej grupy z wpisem do Zeszytu Spostrzeżeń
  2. pochwała kierownika internatu
  3. wniosek do Rady Pedagogicznej o podwyższenie oceny z zachowania
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić wychowawca oraz każdy członek społeczności internackiej do Zespołu Wychowawczego, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

Kary:

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Internatu, a w szczególności uchybianie obowiązkom wychowanka, może on być ukarany:
  1. zadośćuczynieniem w formie pracy na rzecz internatu,
  2. upomnieniem wychowawcy grupy,
  3. pozbawieniem pełnionych w internacie funkcji,
  4. upomnieniem lub naganą kierownika internatu,
  5. naganą dyrektora szkoły na wniosek Zespołu Wychowawczego,
  6. usunięciem z internatu w zawieszeniu,
  7. skreśleniem z listy mieszkańców internatu,
  8. karą dyrektora szkoły na wniosek Zespołu Wychowawczego.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
 3. O nałożonej karze informuje się wychowanka i jego rodziców.
 4. Wychowanek może być ukarany skreśleniem z listy mieszkańców internatu w trybie natychmiastowym za szczególnie rażące naruszenie obowiązków a w szczególności za:
  1. udział w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych drugich osób,
  2. kradzież wymierzoną w mienie internatu, wychowawcy, pracowników, kolegów lub koleżanek,
  3. używanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów lub koleżanek,
  4. celowe niszczenie mienia internatu,
  5. spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w internacie pod ich wpływem,
  6. nagminne łamanie Regulaminu Internatu,
  7. posiadanie narkotyków oraz inne czyny podlegające karze w Kodeksie Karnym.
 5. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Zespół Wychowawczy. O decyzji Zespołu Wychowawczego powiadamia się rodziców lub opiekunów wychowanka, Dyrektora Zespołu Szkół, wychowawcę klasy wychowanka.
 6. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od otrzymania decyzji na piśmie.
 7. Dobrowolne odejście wychowanka z internatu odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. W przypadku ucznia pełnoletniego wystarczy pisemna rezygnacja wychowanka.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 10-06-2019