ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Zasady rekrutacji do Internatu ZSL w Rucianem-Nidzie
 1. Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zapewnia zakwaterowanie uczniom naszej szkoły.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych wniosków/deklaracji.
 3. Ilość przyznanych miejsc w internacie uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje internat.
 4. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie ZSL zamieszkali w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.
 5. Podanie/deklarację o przyjęcie do internatu należy złożyć w pokoju wychowawców w internacie lub w sekretariacie szkoły do 1 czerwca (dotyczy uczniów mieszkających w internacie) lub zgodnie z warunkami rekrutacji szkolnej.
 6. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Zespół Wychowawczy. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają:
  1. uczniowie klasy I, ubiegający się o zamieszkanie w internacie po raz pierwszy;
  2. uczniowie, którzy mieszkali w internacie w latach ubiegłych i uzyskali pozytywną ocenę zachowaniat;
  3. uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony;
  4. uczniowie regulujący płatności w terminie.
 8. Warunkiem utrzymania przyznanego uczniowi miejsca w internacie jest terminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.
 9. Uczniowie, którzy zostali przyjęci do szkoły, ale wycofali dokumenty ze szkoły zostają automatycznie skreśleni z listy przyjętych do internatu.
 10. Rodzice uczniów przyjętych do internatu, zobowiązani są do wypełnienia i podpisania odpowiednich dokumentów internatu.
 11. Do internatu uczniowie zapisywani są tylko na dany rok szkolny.
 12. Wyniki rekrutacji do internatu można sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do Internatu ZSL na rok szkolny 2020/2021
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w internacie.
 1. do 15 czerwca 2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej. Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 87 423-11-28.
 1. 25 czerwca 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021. Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 87 423-11-28.
 1. 20 sierpnia 2020 r.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida