TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Lista kandydatów przyjętych do Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych:

Lista kandydatów przyjętych do Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych:

1. 10
2. 54
3. 7
4. 40
5. 35
6. 19
7. 18
8. 46
9. 9
10. 13
11. 48
12. 83
13. 15
14. 67
15. 33
16. 20
17. 47
18. 44
19. 81
20. 58
21. 82
22. 53
23. 65
24. 29
25. 52
26. 22
27. 37
28. 32
29. 76
30. 25
31. 68
32. 28
33. 45
34. 17
35. 4
36. 39
37. 16
38. 23
39. 63
40. 31
41. 43
42. 27
43. 36
44. 14
45. 5
46. 42
47. 12
48. 50
49. 64
50. 30
51. 74
52. 41
53. 8
54. 71
55. 1
56. 75
57. 3
58. 38
59. 21
60. 14
Lista kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Leśnego:
1. 10
2. 61
3. 54
4. 7
5. 40
6. 35
7. 19
8. 18
9. 46
10. 9
11. 13
12. 48
13. 83
14. 15
15. 67
16. 33
17. 20
18. 2
19. 47
20. 44
21. 81
22. 51
23. 58
24. 82
25. 38
26. 53
27. 65
28. 29
29. 52
30. 22
31. 37
32. 32
33. 3
34. 76
35. 25
36. 68
37. 66
38. 28
39. 45
40. 17
41. 55
42. 4
43. 39
44. 16
45. 23
46. 63
47. 31
48. 43
49. 21
50. 27
51. 36
52. 14
53. 6
54. 5
55. 42
56. 12
57. 50
58. 64
59. 30
60. 78
61. 11
62. 24
63. 74
64. 59
65. 57
66. 41
67. 8
68. 71
69. 1
Badania lekarskie dla kandydatów do klas pierwszych

W dniu 23 lipca 2021r. w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie odbędą się badania lekarskie dla kandydatów do klas pierwszych przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy (gabinet pielęgniarki na parterze budynku szkoły). Badania są bezpłatne. Przed poddaniem się badaniu proszę zgłosić się do sekretariatu po odbiór skierowania.

Z uwagi na zagrożenie COVID-19 badania odbywać się będą w następującym porządku:

 1. od godziny 8.00 do 9.00 przyjmowani będą kandydaci posiadający numery od 1 do 14,
 2. od godziny 9.01 do 10.00 przyjmowani będą kandydaci posiadający numery od 15 do 29.
 3. od godziny 10.01 do 11.00 przyjmowani będą kandydaci posiadający numery od 30 do 46.
 4. od godziny 11.01 do 12.00 przyjmowani będą kandydaci posiadający numery od 47 do 67.
 5. od godziny 12.01  przyjmowani będą kandydaci posiadający numery od 68 do 83.

Wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej.
Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Technikum i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2021 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15:00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15:00
-
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
7. Wydanie skierowania na badanie lekarskie. od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadecztwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**. od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00
od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.. 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00
23 sierpnia 2021 r.
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
11. Wystapienie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia przez kandydata o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletniego informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla słuchaczy KKZ

1. Rekrutacja słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbywa się na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów:

 1. wniosku o przyjęcie na kurs, z wpisanym numerem i nazwą kwalifikacji
 2. świadectwa ukończenia szkoły
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie wydanego przez lekarza medycyny pracy

2. Rekrutacja dotyczy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 1. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik leśnik: LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi
 2. zgodnie z podstawą programową dla zawodu operator maszyn leśnych: LES.01 - Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
 3. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik pszczelarz: ROL.03 - Prowadzenie produkcji pszczelarskie, ROL.09 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
 4. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik ogrodnik: OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

3. Terminarz rekrutacji:

 1. składanie dokumentów - nabór ciągły
 2. ogłoszenie listy przyjętych - 22 lipca
 3. nabór uzupełniający w przypadku wolnych miejsc - od 23 lipca do 27 sierpnia
 4. kurs nie zostanie utworzony w przypadku liczby słuchaczy mniejszej niż 15

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczby wolnych miejsc, na dany KKZ przyjmuje się przede wszystkim kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa od września do listopada następnego roku.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida