TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022, kwaterowanie w internacie oraz zasady bezpieczeństwa
31 SIE 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 01.09.2021 r. (środa) o godzinie 10.00. Klasy pierwsze (1TLC i 1TDL) spotykają się na uroczystości na sali gimnastycznej. Pozostałe klasy (drugie, trzecie i czwarte) zapraszamy na spotkania z wychowawcami w klasach.

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy goście proszeni są o zakrycie ust i nosa oraz utrzymywanie bezpiecznego odstępu od siebie w trakcie pobytu na terenie szkoły. Na teren szkoły mogą wejść osoby:

 1. beż żadnych objawów infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, duszności, gorączka itp.)
 2. nie są objęte kwarantanną lub nie przebywają w domu z osobami objętymi obowiązkiem kwarantanny lub izolacji

Kwaterowanie w Internacie ZSL odbędzie się również 01.09.2021 r. (środa) w dwóch turach:

 1. godz. 08.00-10.00 - klasy I i IV
 2. godz. 09.00-10.00 - klasy II i III

Należy mieć ze sobą wcześniej wydrukowane i wypełnione dokumenty, które można pobrac poniżej:

 1. umowa przyjęcia do internatu (dotyczy tylko uczniów klas I) - obowiązkowo 2 egzemplarze
 2. wniosek o zgłoszenie pobytu czasowego/zameldowanie czasowe (dotyczy tylko uczniów klas I) - wzór jak należy wypełnić wniosek dostępny jest TUTAJ
 3. zgoda na wyjście wychowanka z internatu w czasie wolnym

Do internatu przyjmowani będą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych przypominających objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 stosowane będą zasady zawarte w wytycznych GIS, MZ, MEN.

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków oraz wychowankowie zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie oraz wypełnienia deklaracji wychowanka.

Wytyczne GIS, MZ, MEN dla rodziców:

 1. Przekaż kierownikowi/wychowawcy internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.
 3. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 5. Pozostaw kierownikowi internatu/wychowawcy numer telefonu do kontaktu.

Podjęte środki w celu bezpiecznego pobytu wychowanka w internacie:

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z osobami z zewnątrz i z personelem obsługi.
 2. Przy wejściu do internatu, przed stołówką oraz na poszczególnych kondygnacjach umieszczono pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się pojemniki z mydłem w celu regularnego mycia rąk. W toaletach umieszczono pojemniki do dezynfekcji.
 4. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję w łazienkach i toaletach, zwłaszcza po toalecie porannej i wieczornej, powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych.
 5. Posiłki wydawane są w określonych ramach czasowych i ilościowych, po spożyciu przeprowadza się dezynfekcję stołów, blatów i krzeseł.
 6. Ogranicza się ilość osób przebywających jednocześnie świetlicy, salach nauki, kuchni z zachowaniem dystansu pomiędzy wychowankami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU W INTERNACIE

 1. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad. 
 2. Do internatu będą przyjmowani  tylko zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa  lub podejrzaną o to zakażenie.
 4. Jeżeli  wychowanek poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie powinien zgłosić ten fakt  wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.  
 5. Na terenie obiektu nie mogą przebywać  osoby z zewnątrz, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wejście tylko za zgodą wychowawcy i w wyznaczonych obszarach. (osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu ze szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 7. Internat posiada izolatkę - w przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek będzie natychmiast odizolowany  od innych osób (o fakcie będą powiadamiani rodzice/opiekunowie, którzy mają obowiązek niezwłocznie odebrać wychowanka z internatu).
 8. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) będą zachowane podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 9. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie.
 10. Należy zachować czystość w użytkowanych pomieszczeniach ogólnych (kuchnie, sale nauki świetlice) wietrzyć pomieszczenia przynajmniej co godzinę.
 11. Należy zachować  podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.  Pokój powinien być utrzymany w czystości i higienie a także często wietrzony.
 12. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 13. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.
 14. Korzystanie ze stołówki odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach (trzy zmiany wydawania posiłków), po każdej grupie przeprowadzone będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 15. Należy obowiązkowo dezynfekować ręce przed wejściem do obiektu i do stołówki.

Niestosowanie się do zasad i wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 spowoduje natychmiastowe usunięcie wychowanka z internatu.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U WYCHOWANKA/PRACOWNIKA

 1. Jeżeli pracownik/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel) należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu,  unikając transportu zbiorowego. W przypadku wychowanka należy natychmiast poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą niezwłocznie odebrać dziecko z internatu. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także  obowiązujące przepisy prawa.
 5. Należy niezwłocznie odsunąć  od pracy osobę, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Należy poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 7. Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w  których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w  prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida

Deklaracja dostępności