TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Konferencja upowszechniająca szkolne projekty rozwojowe
26 MAR 2024

20.03 2024 w szkolnej auli odbyła się konferencja, której celem było upowszechnienie działań i rezultatów projektów unijnych, w których uczestniczyła/nadal uczestniczy nasza szkoła.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor i Zespół Sygnalistów Pani Dorota Sokołowska, nauczycielka języka angielskiego, zaprezentowała wraz z uczniami  rezultaty projektów współpracy zagranicznych, dofinansowanych ze środków programu Erasmus+:

1. FEEL THE FOREST

 1. Termin realizacji: 1.09.2018 - 30.06.2021
 2. Koszt całkowity projektu: 30 920,00 euro

Cele projektu

Mobilności

2. GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL

Cele projektu

Mobilności:

3. AGRIPOL: AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION

Instytucje partnerskie:

W ramach projektu wykonano :

Mobilności:

4. THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY

Cele projektu

Mobilności:

5. ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSALITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP

Cel główny projektu

Mobilności:

6. BIRDS OVER EUROPEAN SKIES

Cele projektu

Mobilności:

7. ECOGREEN

Odwiedziliśmy 14 krajów ( w tym 6 razy byliśmy we Włoszech). Odbyło się 55 wyjazdów nauczycieli i 90 uczniów. Łączne dofinansowanie wyniosło 218 795,00 euro.

Nasze projekty koncentrują się na tematach związanych z profilem Zespołu Szkół Leśnych. Skupiamy się na edukacji ekologicznej, propagowaniu zdrowego stylu życia i promocji rozwoju zrównoważonego. Opracowujemy materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, przygotowujemy filmy edukacyjne, tworzymy atlas ptaków Europy oraz wiele innych interesujących materiałów. Wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły zakupując sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Nasi uczniowie mają możliwości rozwijania swoich talentów językowych i poznawania europejskich kultur i tradycji, Dzięki udziałowi w projektach budują poczucie własnej wartości, kształtują umiejętności cyfrowe, odbywają niezapomniane podróże, zawierają międzynarodowe przyjaźnie i spędzają czas w niekonwencjonalny sposób.

Pozostałe projekty prezentowała Pani Halina Pańkowska:

„Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego: zakup rejestratorów do pracowni informatyki leśnej oraz maszyn/narzędzi do obróbki drewna – doposażenie  warsztatów szkolnych.

„Praktyczny wymiar branży leśnej – pierwsza edycja”, w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Szkolenia zrealizowane w 2023 roku:

Nauczyciele:

 1. „Szkolenie trenerskie z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów”
 2. Warsztaty „Multimedialny nauczyciel”
 3. Kurs „Certyfikowany inspektor drzew”
 4. Staż zawodowy w Nadleśnictwie Strzałowo

Nauczyciele i uczniowie:

 1. „Kurs brakarza”
 2. Szkolenie „Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S”

Uczniowie:

 1. Diagnoza określająca ścieżkę edukacyjno – zawodową ucznia
 2. „Warsztaty motywacyjne z elementami radzenia sobie ze stresem”
 3. „Warsztaty zarządzania sobą w czasie”:
 4. „Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z treningiem asertywności”
 5. „Kurs podstawowy w zakresie obsługi Leśnej Mapy Numerycznej”
 6. Kurs „Mała architektura leśno – łowiecka”
 7. „Szkolenie operatora drona w zasięgu i poza zasięgiem wzroku” i) Szkolenie „System geoinformatyczny w praktyce GIS”:
 8. Kurs „Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych” przygotowujący do uzyskania uprawnień UDT”:
 9. Staż zawodowy 30 uczniów w nadleśnictwach z terenu RDLP Białystok, Olsztyn, Warszawa
 10. „Praktyczny wymiar branży leśnej – druga edycja”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021 – 2027, Priorytet FEWM.06.00 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie FEWM.06.04 Edukacja zawodowa - projekty konkursowe Wnioskodawcą/Projektodawcą ww projektów szkoleniowych jest „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3K, 10-165 Olsztyn:
  w 2023 – bieżąca współpraca z ZSL, opracowanie wniosku (wykaz szkoleń dla uczniów i kadry),  pozyskanie środków przez IBS, promocja w środowisku szkolnym, przygotowanie do realizacji.
 11. ”Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”      01.11.2023 – 30.06.2026                       (10 866 445,62 zł netto)

Rok 2023:

 1. uzyskanie zgody OP na udział konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
 2. pozyskanie partnerów: Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 3. opracowanie i złożenie wniosku wraz z PFU i dokumentacją projektową;
 4. pozytywne przejście oceny formalnej (2023)  i merytorycznej (2024) wniosku,
 5. aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy finansowej.

Nasze Leśne BCU będzie prowadzić 4 rodzaje działalności:

1. Edukacyjno-szkoleniową, m.in. w postaci:

 1. branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów,
 2. przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych,
 3. kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej,
 4. egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych,
 5. szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu;

2. Wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami;
3. Innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową;
4. Wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

W trakcie konferencji miało miejsce:

 1. Uroczyste otwarcie II Szachowego Turnieju o Puchar Puszczy Piskiej pod patronatem Starosty Piskiego, Burmistrza Rucianego-Nidy, Dyrektora RDLP w Białystoku i Gazety Piskiej z udziałem 34 zawodników, w większości ze szkół leśnych (TL Białowieża, TL Biłgoraj, TL Lesko, TL Ruciane-Nida) i ILO w Piszu;
 2. Uroczyste otwarcie nowego szkolnego boiska, które powstało w 2023 roku w wyniku realizacji projektu „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie” w ramach środków Polskiego Ładu, pozyskanych przez Powiat Piski.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, zapraszamy do bieżącej współpracy i udziału w kolejnych szkolnych wydarzeniach.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida